Polityka Prywatności

Zanim zaczniesz użytkować forum zapraszamy do lektury tych wspaniałych dokumentów!!!
Awatar użytkownika
admin
Admin
Posty: 3534
Rejestracja: 23 sty 2016, 15:41
Posiadane auto: Astra V ST i RAV4
Silnik: 1.4 Turbo 150 KM (B14XFT MT6)
Rocznik auta: 2017
Miasto: Wrocław
Województwo: dolnośląskie
Has thanked: 52 times
Been thanked: 110 times

Polityka Prywatności

Postautor: admin » 24 maja 2018, 09:45

Polityka Prywatności

1. Postanowienia ogólne

1.1 Serwis http://www.astra5klub.pl jest własnością i jest prowadzony przez firmę AlpiPro Łukasz Piwnicki z siedzibą we Wrocławiu (53-030) przy ul. Przyjaźni 20/4G, NIP: 8652401249, REGON: 022417013 (dalej jako Administrator), która jest administratorem danych osobowych Użytkowników w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej również RODO). W celu kontaktu z administratorem wyślij maila na adres admin@astra5klub.pl.

1.2 Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy forum astra5klub.pl (dalej „Serwis”) i odnosi się do każdego użytkownika („Użytkownik”), który korzysta z Serwisu.

1.3 Serwis informuje, że wszelkie treści znajdujące się w Serwisie chronione są prawem, w tym prawami autorskimi lub prawami ochronnymi wynikającymi z rejestracji znaków towarowych i nie mogą być w żaden sposób wykorzystywane bez wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności zgody uprawnionego, za wyjątkiem dozwolonego użytku osobistego utworów w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie znaki firmowe, w tym loga firm znajdujące się w serwisie, zamieszczone zostały wyłącznie w celach informacyjnych i stanowią wyłączną własność tych firm.

1.4 Jakiekolwiek działania wykraczające poza w/w dozwolony użytek są niedozwolone i mogą skutkować pociągnięciem do odpowiedzialności cywilnej i karnej.

1.5 Administrator dokłada wszelkich starań, aby chronić prywatność Użytkowników. Administrator stosuje wszelkie wymagane przez prawo środki ostrożności, aby wszelkie dane, w tym dane osobowe przekazywane przez Użytkowników były chronione przed utratą, zniszczeniem, ujawnieniem, dostępem osób niepowołanych, niewłaściwym ich wykorzystaniem. Także Użytkownicy odpowiednimi działaniami mogą przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa swoich danych, w tym danych osobowych w Internecie (m.in. poprzez częstą zmianę hasła dostępowego, stosowania w nich kombinacji liter i cyfr). Dodatkowo każdy Użytkownik samodzielnie decyduje czy skorzystać z przysługujących mu praw (patrz pkt 4) związanych z kontrolą nad przetwarzaniem swoich danych. Skorzystanie z praw, które prowadzą do uniemożliwienia przetwarzania danych osobowych przez Administratora, w zakresie w którym są one niezbędne do świadczenia usługi przez Administratora, jest równoznaczne z rezygnacją z danej usługi.

1.6 Administrator nie odpowiada za zasady prywatności stron www, na które będzie wchodził Użytkownik poprzez linki zamieszczone na stronach Serwisu.

1.7 O wszelkich zmianach dotyczących postanowień w ramach Polityki Prywatności, spowodowanych w szczególności wzbogaceniem katalogu usług oferowanych w ramach Serwisu, modernizacji Serwisu, zmianami w systemie prawa w zakresie ochrony prywatności, Użytkownicy będą powiadamiani drogą elektroniczną.

1.8 Jeśli nie zgadzasz się z naszą Polityką Prywatności, prosimy o niekorzystanie z usług Serwisu.

2. Przetwarzanie danych osobowych

2.1 Dane osobowe Użytkowników rejestrujących się w zakładce „Zarejestruj się” przetwarzane są w celach:

a. świadczenia przez Administratora usługi, dostępu do Serwisu oraz akceptację regulaminu – podstawą prawną przetwarzania jest tutaj wykonanie umowy, której stroną jest Użytkownik tj. art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;

b. marketingu bezpośredniego Administratora oraz podmiotów zainteresowanych marketingiem własnych towarów lub usług - przesyłania Użytkownikom informacji handlowych związanych z funkcjonowaniem Serwisu, z nowymi treściami dostępnymi poprzez Serwis oraz informacji handlowych - podstawą przetwarzania jest tutaj prawnie uzasadniony interes administratora oraz osób trzecich tj. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

2.2 Podanie danych przez Użytkownika w ramach rejestracji, o której mowa w pkt. 2.1., jest warunkiem koniecznym świadczenia dla świadczenia usługi.

2.3 Podanie danych (adres e-mail) przez Użytkownika w ramach rejestracji, o których mowa w pkt. 2.1. oraz 2.2. jest warunkiem koniecznym do otrzymania elektronicznych informacji przesłanych drogą mailową.

2.4 Odbiorcą danych osobowych Użytkowników zarejestrowanych w Serwisie (pkt. 2.1), w związku ze świadczeniem usług na podstawie stosownych regulaminów zamieszczonych w Serwisie są, na zasadzie powierzenia przetwarzania danych pozostałe podmioty, które są zaangażowane w świadczenie funkcjonowania Serwisu.

2.5 W przypadku, gdy w związku ze świadczeniem usług Użytkownik przekaże Administratorowi dane osobowe, które dotyczą osób spoza swojej struktury, których jest administratorem - typu klient, użytkownicy Internetu, wówczas Administrator będzie mógł je przetwarzać w ramach powierzenia przetwarzania danych, do czego wymagane będzie zawarcie umowy powierzenia przetwarzania danych.

2.6 Użytkownik, stosownie do swych decyzji i oświadczeń (zgód) składanych na etapie rejestracji lub korzystania z Serwisu, może wyrazić nadto zgodę na przesyłanie informacji handlowych dotyczących marketingu bezpośredniego usług lub towarów oferowanych przez Administratora lub jego partnerów handlowych, w tym newsletterów, skierowanej do oznaczonego odbiorcy za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej z wykorzystaniem danych pozyskanych przez Administratora w procesie rejestracji lub korzystania z Serwisu (zgoda wyrażana na podstawie art. 10 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku).

2.7 Brak wyrażenia ww. zgód uniemożliwia Administratorowi przesyłanie informacji handlowych kierowanych drogą elektroniczną.

2.8 Dane osobowe Użytkowników przechowywane będą do momentu skorzystania przez Użytkownika z praw prowadzących do zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych, odwołania przez użytkownika zgody na ich przetwarzanie lub usunięcia konta Użytkownika z Serwisu.

3. Wyłączenie odpowiedzialności

3.1 Polityka Prywatności nie dotyczy serwisów i firm, których dane kontaktowe podane są w Serwisie.

3.2 Wszelkie ogłoszenia, reklamy czy inne podobne treści zamieszczone w Serwisie mają charakter wyłącznie informacyjny, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego i nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń wobec AlpiPro Łukasz Piwnicki.

3.3 Serwis został stworzony po to, aby pomagać w komunikacji użytkowników samochodów marki Opel Astra. Zalecamy, aby nie korzystać bezwarunkowo z dokumentów i informacji, które udostępniane są w Serwisie. Zawsze pamiętaj, aby dany dokument dokładnie przeczytać i szczegółowo przeanalizować, gdyż może nie być stosowny do Twojej sytuacji, ewentualnie skonfrontuj z innymi podobnymi publikacjami lub skontaktuj się z administratorami serwisu. Serwis nie bierze odpowiedzialności za jakikolwiek treści zamieszczone forum, w tym w szczególności w wpisach na forum lub w inny sposób.

3.4 Serwis zastrzega sobie prawo do usunięcia dowolnej treści z uwagi na jej zawartość, zwłaszcza w przypadku gdy narusza ona postanowienia Regulaminu.

4. Prawa Użytkowników Serwisu, związane z przetwarzaniem ich danych osobowych.

4.1 Użytkownikowi przysługuje prawo do uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jego dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniony do uzyskania dostępu do nich oraz następujących informacji:

a. celu przetwarzania;

b. kategorii odnośnych danych osobowych;

c. informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych; w miarę możliwości planowanego okresu przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe, kryteriów ustalania tego okresu;

d. informacji o prawie do żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczącego osoby, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;

e. informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego;

f. informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO, oraz istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą – w chwili obecnej Administrator nie podejmuje i nie planuje podejmować tego typu działań.

4.2 Użytkownik ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących go danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, użytkownik, którego dane dotyczą, ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.

4.3 Użytkownik ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących go danych osobowych, a Administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności "Prawo do Zapomnienia"):

a. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;

b. osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 RODO wobec przetwarzania;

c. dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;

d. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator; dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1 RODO.

4.4 Użytkownik, którego dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach:

a. Użytkownik kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;

b. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a użytkownik, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;

c. Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne użytkownikowi do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

d. użytkownik wniósł sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.

4.5 Użytkownik, którego dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dotyczące go dane osobowe, które dostarczył Administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony Administratora, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a) RODO lub na podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b) RODO; oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

4.6 Użytkownik ma prawo żądania, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

4.7 Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych na potrzeby prowadzonego przez Administratora marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

4.8 Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4.9 Po zalogowaniu się do Serwisu Użytkownik może zmienić swoje dane osobowe zbierane podczas rejestracji i używane do zalogowania się do Serwisu. Użytkownik może również dane te zmodyfikować lub całkowicie usunąć swoje konto z Serwisu kontaktując się z administratorem pod adresem mailowym admin@astra5klub.pl.

4.10 W przypadku, w którym Państwa Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO) mogą Państwo w każdej chwili cofnąć udzieloną zgodę. Cofniecie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

4.11 Kontakt użytkownika z Administratorem, w tym skorzystanie z przysługujących użytkownikowi uprawnień, następuje za pomocą następujących kanałów komunikacji: e-mail: admin@astra5klub.pl lub przez prywatną wiadomość wysłaną w Serwisie.

5. Informacja o plikach Cookies


5.1 Serwis korzysta z cookies, które stanowią pliki informacji przechowywane lokalnie na komputerze Użytkownika przeglądającego zawartość Serwisu i korzystającego w jego ramach z oferowanych usług.

5.2 Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

5.3 Informacje zawarte w przechowywanych w urządzeniach Użytkowników plikach cookies, są wykorzystywane w następujących celach:

a. analizy zachowań Użytkowników w Serwisie co umożliwia Serwisowi dostosowanie świadczonych usług i prezentowanych treści do indywidualnych zainteresowań, wymagań i potrzeb danego Użytkownika – podstawą przetwarzania jest tutaj zgoda Użytkownika udzielona w ww. celu wyrażona poprzez zaznaczanie odpowiedniego znacznika (checkbox) tj. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

b. cookies wykorzystywane są także w celach statystycznych mających obrazować sposób korzystania z Serwisu przez Użytkowników, dostosowania i optymalizacji Serwisu do potrzeb Użytkowników oraz innych osób korzystających z Serwisu, tworzenia statystyk oglądalności podstron Serwisu;

c. zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności działania Serwisu;

d. Dane zachowane w plikach cookies służących do celów, o których mowa w pkt. 5.5 przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora opartego na art. 172 ust. 3 pkt 2) Ustawy Prawo Telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 roku.

5.4 W serwisie wykorzystywane są cookies sesyjne, ulegające skasowaniu po zakończeniu korzystania z Serwisu i zamknięciu okna przeglądarki internetowej, jak i cookies trwałe, zapisywane w urządzeniach, za pośrednictwem których Użytkownik korzysta z Serwisu przez określony czas lub do momentu ich usunięcia.

5.5 Dane pochodzące z plików cookie, będą przechowywane w zależności od rodzaju plików: na czas korzystania z Serwisu (pliki sesyjne), do momentu skorzystania przez Użytkownika z praw prowadzących do zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych (patrz pkt 4), lub odwołania przez Użytkownika zgody na ich przetwarzanie.

5.6 Zapisy pkt. 4 stosuje się odpowiednio do danych osobowych zawartych w plikach cookie.

5.7 Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

5.8. Lista

<div class= "cky-audit-table-element"></div>

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 2 gości